Trafik Tescil ve Belge Yenileme İşlemleri

Trafik Tescil ve Belge Yenileme İşlemlerinde Yapılması Gerekenler ve Gerekli Belgeler 
Trafik Tescil İşlemlerini yaptırmak üzere; faturalı araç alanların Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bulunan adresin bulunduğu tescil biriminden, 2. El araç alanların Noter tarafından verilen araç tesciline ilişkin geçici belgenin alt kısmında bulunan not bölümünde belirtilen Tescil Birimine başvurması gerekmektedir.

Araçlarda yapılacak her türlü iş ve işlemler, araç sahiplerinin bizzat kendisi veya kanuni temsilcilerinin, (Noterden Vekaletli ) vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte müracaat etmeleri suretiyle yapılır. Belge yenileme işlemleri tüm tescil kuruluşlarından yaptırılabilir.

Araçların LPG Takılması İşlemlerinde İstenilecek Belgeler
Muayene istasyonunca tespit ve muayenesinin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
Montajı yapan firmaca verilen fatura belgesi.
Montaj tespit raporu (Firma adına yetkili mühendis tarafından düzenlenip, onaylanmış olan.)
Mühendislik yetki belgesi ve diğer evraklar
Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı

Araçlardan LPG Söktürülmesi İşlemlerinde İstenilecek Belgeler
Muayene istasyonunca LPG’nin söküldüğünü ve muayenenin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
TSE den onaylı teknik belge
Aracın Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı

Araç Üzerinde Yapılacak Tadilatlarda İstenilecek Belgeler
Muayene istasyonunca tadilatla ilgili tespit ve muayenenin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
Onaylı teknik belge
Aracın Trafik ve Tescil belgelerinin aslı.

Zayiinden ( Kayıp – Çalıntı ) Trafik ve Tescil Belgelerinin Yeniden Çıkarılması Esnasında İstenilecek Belgeler
Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi
2 adet Ek1 belgesi
Aracın muayene tarihi geçmişse Ek1 belgesi üzerine muayenesi yaptırılır

Şirketlerin Unvan Değişikliğinde Yapılacak İşlemler
Ticaret sicil gazetesinin aslı ve fotokopisi
Yeni unvana göre Şirket imza sirküleri aslı ve fotokopisi
Yeni unvana göre Oda sicil kaydı aslı ve fotokopisi
2 ADET Ek1 formu
Aracın eski Trafik ve Tescil belgelerinin aslı

Araçlar Üzerine Takograf Takılması ve İşletilmesi İşlemleri Esnasında İstenilecek Belgeler
Takografın Faturası
Muayene istasyonunun Ek1 belgesi üzerine tespiti
Araca ait Trafik ve Tescil belgelerinin aslı

Zayiinden Plaka Çıkartılması
Plakanın çalınması durumunda mıntıka Karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı
Araç Sahibinin; Nüfus Cüzdanı, Araç Tescil Belgesi (Asılları ve Fotokopileri)
Kullanılamaz ve Yıpranmış Plaka Yenilemesi İçin, Yıpranan Plaka Getirilecektir.
Araç Sahibi veya Vekaletli Kişinin Dilekçesi
Plakanın Kaybolması Halinde Kayıp Dilekçesi
Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin müracaatıAraçların Trafikten Çekilmesi Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek1 belgesi
Aracın Eski plakaları ile Trafik ve Tescil belgelerinin aslı

Hurda İşlemlerinde İstenen Belgeler
İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden).
Araç sahibi veya kanuni vekilince dilekçe.
İki adet tespit formu.
Araca ait eski ruhsatlar ve Plakalar.

Trafikten Çekilen Aracın Tekrar Trafiğe Çıkarılması Esnasında İstenilecek Belgeler
Muayene istasyonu tarafından aracın muayenesinin yapıldığını gösteren 2 adet Ek1 belgesi
Tescil belgesinin aslı
Araca ait sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi

Araç Trafik Belgesindeki Aracın Muayene Kısmının Dolduğunda Yenisinin Verilmesi Esnasında İstenilecek Belgeler
Muayenenin yapıldığı Ek1 belgesi
Trafik ve Tescil belgelerinin aslı

İsim ve Soyad Değişikliği Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek- 1 belgesi
Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş yeni Kimlik belgesi ve fotokopisi
Trafik ve Tescil Belgelerinin aslı

Kendi Adlarına Kayıtlı Olan Araçların Hurdaya Ayırma İşlemleri Esnasında İstenilecek Belgeler

1-A-) M1 (otomobil), N1 (kamyonet) ve L3( üçtekerli motosiklet) Araçların Haricinde Hurdaya Ayırma İşlemleri Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek- 1 belgesi
Aracın plakaları Trafik ve Tescil belgelerinin aslı
Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi

1-B-) M1 (otomobil), N1 (kamyonet) ve L3(üç tekerlekli motosiklet) Türü Resmi ve Hususi Araçların Hurdaya Ayırma İşlemleri Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek- 1 belgesi

Araç sahibi veya vekaletli kişinin dilekçesi
M1 (otomobil), N1 ( kamyonet) ve L3(üç tekerlekli motosiklet) türü araçların hurda teslim yerlerine araçlarını teslim etmeden önce Trafik Tescil Şube Müdürlüğü içerisinde bulunan danışmadan araç özet çıktısı ve vergi dairesinden ilişik kesme belgesi ile araç hurda teslim yerine teslim edilir. Araç trafikten çekme belgeli ise vergi dairesinden ilişik kesme belgesine gerek yoktur.
Hurda teslim yerinden alınan teslim belgelerinin aslı

Araçlara Logo İşlenmesi Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek- 1 belgesi
Muayene istasyonunun tespiti
Araç sahibi kendi adına logo kullanmıyor ise logosunu kullandığı firma ile sözleşme

Araçta Bulunan Logoların Sökülmesi Esnasında İstenilecek Belgeler
2 adet Ek- 1 belgesi
Muayene istasyonundan logonun söküldüğüne dair tespit

Araçlarda Şase Numarası Değişikliği Esnasında İstinelecek Belgeler
2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
Şase numarası değişikliğinin evraklarla onaylı şekilde belgelendirilmesi
Şasenin menşe-i belgelendirir belge
Yapılan şase numarası değişikliği neticesince tamir sonrası şase numarasının bulunduğu parçanın müracaat esnasında getirilmesi
Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )

Araçlarda Motor Numarası Değişikliği Esnasında İstenilecek Belgeler

1-A) Gümrükten Alınan Motor Blokları
2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
Gümrük beyanname fotokopisi ( Okunaklı )
Gümrük beyanı vezne alındısı fotokopisi ( Okunaklı )
Gümrük beyanının 10 Kalem malın üzerinde ise gümrük ek döküm listesi , parça seri numarası olacak ( Okunaklı )
İlk gümrükten çeken firmanın faturasının aslı gibidir onaylı fotokopisi ( okunaklı ) ve alıcıya kadar olan faturaların aslı gibidir ve son araç sahibine kesilen faturanın aslı
Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )

1-B-) 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunundan Alınan Motor Blokları İli İlgili İstenilen Belgeler
2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
Faturanın aslı
Fiili tespit tutanağı
Envanter listesi ( O yıla ait vergi dairesinden ıslak mühürlü ve onaylı olacak )
Kriminal’e sevki ( Blok sökülü vaziyette )

1-C) Yerli Üretim Motor Blokları İle İlgili İstenilen Belgeler
2 adet Ek -1 belgesi, muayene istasyonunun tespiti
Yetki belgesi aslı gibidir onaylı ( okunaklı )
Üreticiden alıcıya kadar kesilen faturaların aslı gibidir onaylı fotokopisi ( okunaklı ) ve son araç sahibine kesilen faturanın aslı
Uygunluk belgesi ( TSE onaylı )

Ehliyetim Kayboldu
2017 Trafik Ceza Rehberi
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Trafik Ceza Puanı (Sürücü Ceza Puanı)
Hasar Sorgulama Servisi 5664